திருப்பணிச்சபை

திரு. த. தேவராஜன் தலைவர் சிரேஸ்ட முகாமையாளர் வர்த்தக வங்கி, யாழ்ப்பாணம். திரு. நா. நாகசெல்வம் உபதலைவர் முகாமைத்துவ உதவியாளர் மாவட்ட... thumbnail 1 summary
திரு. த. தேவராஜன்
தலைவர்
சிரேஸ்ட முகாமையாளர்
வர்த்தக வங்கி,
யாழ்ப்பாணம்.

திரு. நா. நாகசெல்வம்
உபதலைவர்
முகாமைத்துவ உதவியாளர்
மாவட்டச் செயலகம்,
யாழ்ப்பாணம்.

திரு. நா. அகிலன்
செயலாளர்
மாவட்ட கண்காணிப்பு முகாமையாளர்
மாவட்ட செயலகம்,
மன்னார்.

திரு. கு. குகதாசன்
உபசெயலாளர்

 திரு. சி. விஜயராகவன்
பொருளாளர் 
கணணிப் பிரயோக உதவியாளர்
நிதிக்கிளை,
யாழ் பல்கலைக்கழகம்.

 நிர்வாக உறுப்பினர்கள்

 திரு. க. தேவராசா
 திருமதி. சு. ஜெயரஞ்சினி
 திரு. ச. சிவகுமார்
 திருமதி. க. குமாரகுலசிங்கம்
 திருமதி. சி. ஞானாம்பிகை
 திரு. தே. சஜீபன்

 போசகர்  - திரு. சி. கனகசபாபதி
                        ஆலய தர்மகர்த்தா

ஆலோசகர்கள் -  சிவஸ்ரீ. ச. நடராஜசர்மா 
                                     சிவஸ்ரீ. ந. பிரசாந்தக்குருக்கள்

கணக்காய்வாளர் -  
     திரு. இரா. தயாகரன்
     கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (கணக்காய்வு)
     யாழ்மாவட்டம்.